icon
Logo

De impact van de coronacrisis op schuldhulpverlening

De coronacrisis raakt ons allemaal. Jong en oud, arm en rijk. Meer dan ooit is solidariteit in onze samenleving belangrijk, juist nu onze sociale contacten verder van ons vandaan staan dan ooit.

Het vraagt om maatregelen met een enorme impact op onze maatschappij. De manier waarop we leven en met elkaar omgaan is van de ene op de andere dag volledig veranderd. Voordat we weer terug kunnen naar de oude situatie vóór de crisis moet er nog een hoop gebeuren.

De coronacrisis raakt iedereen

De maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen raken veel mensen financieel. Zo hebben veel mensen hun inkomen zien dalen. Dat geldt voor werkgevers, zzp’ers én werknemers. Denk hierbij aan ondernemers die gedwongen zijn om medewerkers te ontslaan en zzp’ers die het risico lopen in de schulden te komen door een gebrek aan nieuwe opdrachten.

Hoewel er om deze mensen te helpen reeds maatregelen zijn genomen, zijn de financiële gevolgen van de crisis voor deze mensen enorm. Op termijn kan het, bij het uitblijven van voldoende inkomen, zelfs tot (problematische) schulden leiden.

Welke maatregelen zijn reeds genomen om mensen met (dreigende) financiƫle problemen te helpen in de coronacrisis?

 • Mensen die hun hypotheek in de crisis niet (meer) kunnen betalen, worden niet uit hun huis gezet;
 • Bestaande betalingsregelingen bij het CJIB kunnen tijdelijk worden verlaagd of stopgezet;
 • Uitstel van betaling mogelijk bij boetes opgelegd door het Centraal Juridisch Incassobureau (CJIB);
 • De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) schakelt (tijdelijk) geen deurwaarder in om opgelopen achterstanden van de studieschuld te innen;
 • De NOW-regeling is door de overheid in het leven geroepen met als doel werkgevers te helpen met een groot omzetverlies door een tegemoetkoming in de loonkosten;
 • De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is in het leven geroepen om ondernemers die directe schade ondervinden van de maatregelen financieel te ondersteunen;
 • Om startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven te helpen heeft de overheid EUR 100 miljoen uitgetrokken in de vorm van de corona overbruggingslening;
 • De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is een aanvullende uitkering bedoeld voor ondernemers met een inkomen dat als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum is gedaald.

Wat kunt u als gemeente doen om mensen te helpen?

Het lijkt misschien soms alsof de maatschappij stilstaat, uw werk staat dat niet. Mensen hebben uw hulp in deze onzekere tijd meer dan ooit nodig.

Hoewel het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening de afgelopen maanden is teruggelopen, wordt er op korte termijn een behoorlijke toename verwacht, vooral onder zzp’ers en flexwerkers. Flexwerkers, waaronder jongeren met in sommige gevallen bestaande schulden, zien al hun werk in één keer wegvallen met alle gevolgen van dien. Dat maakt flexwerkers daarmee tot een risicogroep die het extra zwaar hebben sinds het invoeren van maatregelen die noodzakelijk zijn in de coronacrisis.

Eén van de redenen voor deze verwachte toename is dat de coulance die schuldeisers de afgelopen maanden hebben getoond, het einde nadert. Nu de coronacrisis al enkele maanden duurt en de economie weer langzaam op gang komt, krijgt ook het invorderen van openstaande betalingen een hogere prioriteit. Dat kan betekenen dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening de komende maanden behoorlijk toeneemt.

Preventie

Om te beginnen is een goede aanpak om problematische schulden te voorkomen essentieel. Een aanpak die gericht is op de juiste groepen mensen, waaronder de groep die door de coronacrisis het hardst getroffen wordt en direct hulp nodig heeft. Door voor deze groep mensen de drempel om contact op te nemen met uw gemeente zo laag mogelijk te houden, helpt u ze om u eerder te vinden. Zo kunt u voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.

Zijn schulden niet direct problematisch en zijn er voldoende middelen beschikbaar, dan gaat men er vaak vanuit dat schuldenaren de schulden zelf kunnen aflossen. Toch is dit in de praktijk lastig. Met onze oplossing binnen Stratech Perspectief, bent u een stap dichter bij uw doel: uw cliënt begeleiden naar een schuldenvrije toekomst.

Vroegsignalering en het voorkomen van problematische schulden

We schreven eerder over de vroegsignalering van schulden, en de mogelijkheden die de vernieuwde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 u biedt. Met de ingang van de vernieuwde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 wordt het mogelijk om direct persoonsgegevens te verkrijgen, zonder toestemming van de persoon in kwestie. Denk daarbij aan gegevens die bekend zijn bij o.a. woningcorporaties, zorgverzekeringen en energiemaatschappijen.

Echter, zover is het nog niet en daarbij, de coronacrisis is nog (lang) niet voorbij, en dat betekent dat er nu actie ondernomen moet worden om (problematische) schulden vroegtijdig te signaleren en hierop te anticiperen. In veel gemeenten moet er voor die tijd namelijk nog een hoop gebeuren. In ons artikel over de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geven we u enkele tips om de nieuwe Wet te implementeren. 

We zien en horen nu, overal om ons heen, dat de coronacrisis voorlopig nog niet voorbij is.
Hoewel we inmiddels zicht hebben op een samenleving waar de bestaande maatregelen langzaam versoepeld worden, zijn daarmee de bestaande (financiële) problemen nog niet opgelost.

Wat kunt u nu al doen?

Om u te helpen vroegsignalering te implementeren én daarbij rekening te houden met de impact van corona op onze maatschappij geven we u hieronder 3 tips:

 • Bepaal welke mogelijkheden de wijziging van de Wgs u straks biedt om nieuwe risicogroepen, waaronder de zzp’ers en de flexwerkers, te bereiken en hoe u deze signalen gaat opvangen en verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de Vindplaats van Schulden of van RIS Matching om actuele financiële signalen op te vangen binnen huishoudens. Door deze signalen terug te laten komen in uw software voor schuldhulpverlening, kunt u deze vanuit hier oppakken en concreet actie op ondernemen;
 • Onderzoek, op basis van inzichten uit uw gemeente, of er naast de bovengenoemde risicogroepen ook andere groepen zijn ontstaan. Des te eerder u van deze groepen op de hoogte bent, des te beter u gepaste hulp voor deze groepen kunt vormgeven;
 • De coronacrisis brengt nieuwe werkwijzen met zich mee. Om de verschillende aspecten van vroegsignalering goed vorm te geven, is het belangrijk om daar rekening mee te houden zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de hulpverlening. Houd bijvoorbeeld rekening met huisbezoeken die anders gaan verlopen, maar ook het houden van 1,5 meter afstand onder alle omstandigheden.

Alleen samen kunnen we voorkomen dat de coronacrisis een schuldencrisis wordt.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van Stratech Perspectief voor uw organisatie?

Neem contact op