icon
Logo

Verschil tussen schuldhulpverlening en schulddienstverlening

 

Als uw betrokken kennispartner denken we graag met u mee over het inrichten en verbeteren van uw werkprocessen, onder andere op het gebied van schuldhulpverlening. 

In dit artikel bespreken we het verschil in de praktijk tussen schuldhulpverlening en schulddienstverlening. 

Verschil tussen schuldhulpverlening en schulddienstverlening

In de jaarverslagen van de brancheorganisatie NVVK is te lezen dat rond de 15 tot 25% van de mensen die zich bij schuldhulpverlening aanmeldt, succesvol wordt geholpen. Over deze uitkomst zijn de meningen echter verdeeld.

Er heerst namelijk al jaren een discussie over de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Zo is een deel van de mensen van mening dat de bovenstaande percentages een vertekend beeld geven, daar er meer (alternatieve) oplossingen worden geboekt. Daartegenover staat dat anderen zich wel in de cijfers herkennen, en vooral streven naar een toename van het aantal mensen dat succesvol wordt geholpen. Een belangrijk aspect bij deze twee verschillende standpunten is het verschil van inzicht over wat schuldhulpverlening of schulddienstverlening nu eigenlijk inhoudt.

Het verschil tussen schuldhulpverlening en schulddienstverlening

Het onderscheid tussen schuldhulpverlening en schulddienstverlening is te maken door te kijken naar de mate van dienstverlening. Is er sprake van het puur en alleen financieel ondersteunen van mensen met schulden, waarbij het oplossen van de schulden het (enige) doel is? Dan doelen we op schuldhulpverlening.

Of is er sprake van een ruimere dienstverlening, waarbij ook de achterliggende oorzaak van de schuldenproblematiek meegenomen wordt? Denk in dat geval niet alleen om het oplossen of beheersbaar maken van de schulden. Bij schulddienstverlening staat juist ook het verbeteren van de financiële zelfredzaamheid, om het oplopen van schulden nu en in de toekomst te voorkomen, centraal.

Dit maakt dat er in de uitvoering ook wezenlijke verschillen ontstaan. Het puur financieel helpen van mensen vraagt om een andere benadering en een bijbehorend werkproces dan ondersteuning in de volle breedte. De samenwerking met andere welzijnsorganisaties die regionaal actief zijn wordt nog belangrijker. Zo kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers en ervaringsdeskundigen betrokken worden bij de hulpverlening en het zelfredzaam maken van mensen.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Per 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Met deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de hulp bij schulden van hun burgers. Veel gemeenten hebben deze nieuwe wet aangegrepen om een beleidsmatige heroverweging te maken over schuldhulpverlening en de achterliggende problematiek.

Bij het maken van beleidskeuzes spelen de aspecten, die het onderscheid tussen schuldhulpverlening en schulddienstverlening kenmerken, een belangrijke rol. Gemeenten willen de schuldenproblematiek immers zo effectief mogelijk aanpakken. Dat betekent het voorkomen van schulden in het algemeen, het voorkomen van recidive en daarmee het oplossen van het probleem dat aan de schulden ten grondslag ligt.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Dat maakt de vroegsignalering van schulden een verplichte taak voor gemeenten. De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt het mogelijk voor gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties om persoonsgegevens uit te wisselen ten behoeve van schuldhulpverlening. Op deze manier kunnen gemeenten burgers met (kans op) schulden beter en vroeger helpen. Een effectieve aanpak van schulden kan niet zonder. Daarnaast geeft vroegsignalering, door de inzichten die u opdoet, meer informatie over de achterliggende problematiek. Inzichten die u kunt benutten in het kader van schulddienstverlening.

De uitvoer van schuldhulpverlening

In de praktijk zien we dat alle gemeenten vroeg of laat voor de keuze staan schuldhulpverlening zelf uit te voeren, of het uit te besteden aan een externe partij. De verplichting tot de vroegsignalering van schulden kan ertoe leiden dat gemeenten zich bezinnen op hun huidige beleid en uitvoeringspraktijk. Bij deze keuze dient immers ook de impact van de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening afgewogen te worden.

Belangrijk om daarnaast op te merken is dat in de praktijk de uitbesteding vooral gericht is op het financieel-technische aspect. Ook worden veel klanten onder budgetbeheer gebracht. Een activiteit die grotendeels technisch wordt ingestoken, waardoor een groot deel van deze klanten vaak jarenlang met budgetbeheer te maken heeft. Zonder aandacht en hulp voor de achterliggende problematiek zijn financiële problemen moeilijk te verhelpen.

Vanuit een integrale benadering spelen meerdere partijen een rol, die allen op hun eigen terrein de dienstverlening aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn de maatschappelijk werkers, verslavingsverzorgers en budgetadviseurs. 

Integrale schuldhulpverlening

Met deze verandering wordt de relatie van de uitvoerders van schuldhulpverlening, die in opdracht van gemeenten werken, met hun opdrachtgevers anders. Zij worden gevraagd om meer integrale schuldhulpverlening te gaan bieden, waarbij een bredere kennis nodig is op zowel financieel gebied als op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Alternatief is dat gemeenten een deel van de schuldhulpverlening zelf gaan uitvoeren, en hun opdrachtgevers gaan benaderen vanuit de puur financiële schuldhulpverlening.

Welke van de twee alternatieven ook wordt gekozen: de keuze heeft direct impact op de werkprocessen, de inrichting van de software voor schuldhulpverlening en de manier waarop aan het management en bestuur moet worden gerapporteerd.

Meer weten?

Verder praten over schuldhulpverlening of benieuwd naar de ondersteuningsmogelijkheden die onze software kan bieden? Onze specialisten staan voor u klaar!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor schuldhulpverlening
#