Vrijstelling vergunning AFM voor beschermingsbewind en curatele

Afm Logo

Minister van Financiën, de heer Dijsselbloem, heeft onlangs antwoord gegeven op een aantal vragen met betrekking tot de vergunningplicht Autoriteit Financiële Markten (AFM) op het gebied van onder andere curatele en bewindvoering.

CDA-kamerlid Oskam heeft de minister gevraagd of het waar is dat bewindvoerders ten behoeve van het openen van een bankrekening voor een cliënt een vergunning nodig hebben van de AFM. Uit de antwoorden van het Kabinet valt af te leiden dat er een vrijstelling van de AFM-vergunning komt voor de beschermingsbewindvoerder en de curator.

De minister van Financiën schrijft in zijn antwoord onder andere:

"De bewindvoerder is op grond van artikel 1:436, vierde lid, van het BW verplicht een rekening te openen voor de betrokkene. De bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter en staat onder diens toezicht. Gezien de wettelijke plicht om een rekening te openen en het toezicht waar de bewindvoerder thans onder staat, is het mijns inziens niet nodig om te eisen dat een bewindvoerder in de zin van Boek 1 van het BW een Wft-vergunning nodig heeft om te voldoen aan zijn wettelijke plicht tot het openen van een rekening. Te meer daar op grond van het wetsvoorstel Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap bij algemene maatregel van bestuur nadere kwaliteitseisen aan bewindvoerders zullen worden gesteld.3 Ik zal dan ook in samenspraak met de AFM een vrijstelling vormgeven. Om onduidelijkheid over de vergunningplicht in de tussentijd te voorkomen, zal ik ervoor zorgen dat de vrijstelling zal gelden vanaf de dag dat deze beantwoording is verzonden. Deze vrijstelling zal uitsluitend zien op het openen van een rekening en niet op bijvoorbeeld het adviseren van of bemiddelen in kredieten of verzekeringen en individueel vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 Wft. Op grond van voornoemd wetsvoorstel zal ook de curator (in de zin van Boek 1) worden verplicht om een rekening te openen voor de betrokkene, zie artikel 1:386, derde lid (nieuw) BW. Ook de curator staat onder toezicht van de kantonrechter. Tevens zullen aan de curator kwaliteitseisen worden gesteld. Om deze redenen zal de hierboven aangekondigde vrijstelling ook gelden voor de curator die een rekening opent voor een betrokkene, met dien verstande dat wat betreft de inwerkingtreding zal worden aangesloten bij voornoemd wetsvoorstel."

Lees hier het gehele antwoord van de minister op de Kamervragen over de vergunningplicht Autoriteit Financiële Markten op het gebied van curatele en bewindvoering.